ABC oznakowania CE

Oznakowanie CE jest dowodem na to, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzeniu tego znaku, handel na terenie całej Wspólnoty jest płynny i opiera się na tych samych zasadach.

Towary dostępne na terenie Unii spełniają wymogi Dyrektyw Nowego Podejścia, które określają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów. Wszystkie opisane w nich wytyczne należy spełnić przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku produktów na Jednolitym Rynku Europejskim. Oznakowanie CE jest umieszczane na towarze jako znak, że producent deklaruje zgodność z wymaganiami zawartymi w dyrektywach odnoszących się do danej grupy produktów.

6 kroków do uzyskania oznaczenia CE

Jeśli chcemy, aby produkt posiadał znak CE, musimy w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią dyrektyw unijnych oraz przepisami prawa polskiego. Kolejnym krokiem jest analiza ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobu. Następnym etapem jest poznanie norm zharmonizowanych dla danej grupy produktów. Następny etap to potwierdzenie zgodności towaru z wymogami zawartymi w dyrektywach. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie kontroli przez jednostkę notyfikowaną. Jeśli produkt spełnia oczekiwania, to producent może przygotować deklarację zgodności oraz odpowiednią dokumentację techniczną, która jest niejako jej uzasadnieniem. Ostatnim krokiem jest oznakowanie towarów symbolem CE zgodnie z określonym wzorem.

Jednostka notyfikowana

bureauveritas.pl/wps/wcm/connect/bv_pl/local/home/our-services/consulting/uslugi+przemyslowe

Jest to organizacja niezależna od producentów oraz konsumentów, która w sposób obiektywny przeprowadza kontrole zgodności towarów z dyrektywami. Jednostka notyfikowana musi spełniać określone w przepisach unijnych wymogi, przejść weryfikację Polskiego Centrum Akredytacji oraz otrzymać autoryzację właściwego ministra. Następnie instytucja jest zgłaszana (inaczej notyfikowana), przez właściwego ministra Komisji Europejskiej, która zamieszcza ją w wykazie jednostek notyfikowanych dla poszczególnych dyrektyw.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply